برنامه پزشکان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
انتخاب مرکز
کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری
ترتیب نمایش پزشکان بر اساس نام خانوادگی می باشد.
صبح
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی ليزر/تزريق
دکتر طاهري كلينيك
دکتر مکاتب كلينيك
دکتر وظیفه شناس کلینیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی کلینیک
دکتر ریخته گر کلینیک
دکتر طاهري كلينيك
دکتر وظیفه شناس کلینیک
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر ترابي كلينيك
دکتر عبدالخالق كلينيك
دکتر هداوندخانی کلینیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر صادقي کلینیک
دکتر عبدالخالق كلينيك
دکتر نوشیروانپور كلينيك
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی تزریق/لیزر
دکتر سعيدي فر كلينيك
دکتر طاهري كلينيك
دکتر وظیفه شناس کلینیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی کلینیک
دکتر ترابي كلينيك
دکتر فائق كلينيك
دکتر وظیفه شناس کلینیک
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر ترابي كلينيك
دکتر عالم زاده كلينيك
دکتر فرزين وش كلينيك
دکتر هداوندخانی کلینیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی کلینیک
دکتر طاهري كلينيك
دکتر عالم زاده كلينيك
دکتر فائق كلينيك
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر ریخته گر كلينيك
دکتر طاهري كلينيك
دکتر وظیفه شناس كلينيك
عصر
نام پزشک محل
دکتر احمدراجی کلینیک
دکتر طاهري كلينيك
دکتر نوشیروانپور کلینیک
شب
نام پزشک محل
صبح
نام پزشک محل
دکتر صادقي کلینیک
دکتر کیانی كلينيك
دکتر وظیفه شناس کلینیک
دکتر هداوندخانی کلینیک
عصر
نام پزشک محل
دکتر کیانی كلينيك
شب
نام پزشک محل
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور ری با شماره تلفن 021-34219 تماس بگیرید.